1 2 3 4 5 6
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. P
RESIDÈNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Territori i Habitatge
DECRET 200/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la
Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus
inerts adequats a obres de restauració, condicionament
i
rebliment,
o
amb
finalitats
de
construcció.
[2004/F10263]
L’important desenvolupament econòmic produït en els últims
anys a la Comunitat Valenciana, que té com un dels seus millors
indicadors l’auge del sector de la construcció, produeix una sèrie
d’efectes negatius derivats d’aquest creixement, entre els quals es
troba el notable augment en la generació, entre altres, de residus
inerts derivats de les activitats de construcció i demolició, de la
fabricació de materials de construcció i de les activitats extractives.
La normativa comunitària en la matèria s’estableix en la Direc-
tiva 75/442/CEE, de 15 de juliol, relativa als residus, modificada
per la Directiva 91/156/CEE, de 18 de març, que proporciona el
marc jurídic per a la definició, prevenció i gestió de residus, i la
Directiva 1999/31/CE, de 26 d’abril, que regula l’abocament de
residus, entre altres.
Aquesta última directiva considera convenient fomentar el reci-
clatge i l’aprofitament dels residus, com també la utilització dels
materials i energia recuperats, amb la finalitat de no malgastar els
recursos naturals. Al seu torn, considera que, d’acord amb la Direc-
tiva 75/442/CE, l’aprofitament de residus inerts o no perillosos
apropiats mitjançant la seua utilització en obres de restauració, con-
dicionament i rebliment o amb finalitats de construcció no necessà-
riament constitueix una activitat d’abocament, aquestes activitats
queden excloses del règim jurídic aplicable a l’abocament de resi-
dus tal com va establir l’article 54. b) de la Llei 10/2000, de 12 de
desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
En el marc del mandat global de protecció del medi ambient de
l’article 45 de la Constitució, l’estat va efectuar la transposició al
dret intern espanyol de la normativa comunitària en matèria de resi-
dus, per mitjà de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, dictada
amb caràcter bàsic, establint una norma comuna per a tots ells, que
podrà ser completada amb una regulació específica per a determina-
des categories de residus.
En aquest sentit, i amb el mateix caràcter bàsic, el Reial Decret
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de
residus mitjançant el seu depòsit a abocador, exclou del seu àmbit
d’aplicació la utilització de residus inerts adequats en obres de res-
tauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construc-
ció.
Al seu torn, la Decisió 1600/2002/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 22 de juliol, per la qual s’estableix el Sisé Programa
d’Acció Comunitari en Matèria de Medi Ambient, assenyala com
un dels objectius prioritaris sobre l’ús i la gestió sostenibles dels
recursos naturals i els residus, el desenvolupament de la legislació
sobre residus inclosos, entre altres, els residus de la construcció i la
demolició.
Al respecte, l’acord de Consell de Ministres d’1 de juliol de
2001 pel qual s’aprova el Pla NACIONAL de residus de Construc-
ció i Demolició 2001-2006, estableix que per a determinades finali-
tats constructives poden utilitzar-se determinats residus i materials
derivats del tractament dels residus de construcció i demolició,
sempre que es complisquen les prescripcions tècniques exigides en
la normativa específica, i es declare l’origen dels materials, com
estableix la legislació comunitària en aquestes matèries.
En aquest sentit, normes com l’Ordre 891/2004, d’1 de març,
del Ministeri de Foment, per la qual s’actualitzen determinats arti-
cles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de
carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments, estableixen aplica-
DOGV - Núm. 4.860
11   10   2004
24999
I. DISPOSICIONES GENERALES
1. P
RESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Territorio y Vivienda
DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la
Generalitat, por el que se regula la utilización de resi-
duos inertes adecuados en obras de restauración, acon-
dicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
[2004/F10263]
El importante desarrollo económico producido en los últimos
años en la Comunidad Valenciana, que tiene como uno de sus
mejores indicadores el auge del sector de la construcción, produce
una serie de efectos negativos derivados de tal crecimiento, entre
los que se encuentra el notable aumento en la generación, entre
otros, de residuos inertes derivados de las actividades de construc-
ción y demolición, de la fabricación de materiales de construcción y
de las actividades extractivas.
La normativa comunitaria en la materia viene establecida en la
Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los residuos, modi-
ficada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, que proporcio-
na el marco jurídico para la definición, prevención y gestión de
residuos, y la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, que regula el
vertido de residuos, entre otras.
Esta última directiva considera conveniente fomentar el recicla-
do y aprovechamiento de los residuos, así como la utilización de los
materiales y energía recuperados, con el fin de no malgastar los
recursos naturales. A su vez, considera que, con arreglo a la citada
Directiva 75/442/CE, el aprovechamiento de residuos inertes o no
peligrosos apropiados mediante su utilización en obras de restaura-
ción, acondicionamiento y colmatación o con fines de construcción
no necesariamente constituye una actividad de vertido, quedando
excluidas dichas actividades del régimen jurídico aplicable al verti-
do de residuos tal y como vino a establecer el artículo 54. b) de la
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.
En el marco del mandato global de protección del medio
ambiente del artículo 45 de la Constitución, el estado efectuó la
transposición al derecho interno español de la normativa comunita-
ria en materia de residuos, por medio de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, dictada con carácter básico, estableciendo una
norma común para todos ellos, que podrá ser completada con una
regulación específica para determinadas categorías de residuos.
En este sentido, y con el mismo carácter básico, el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante su depósito en vertedero, excluye de su ámbi-
to de aplicación la utilización de residuos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construcción.
A su vez, la Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de julio, por la que se establece el Sexto Progra-
ma de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, señala
como uno de los objetivos prioritarios sobre el uso y la gestión sos-
tenibles de los recursos naturales y los residuos, el desarrollo de la
legislación sobre residuos incluidos, entre otros, los residuos de la
construcción y la demolición.
A este respecto, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio
de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Cons-
trucción y Demolición 2001-2006, establece que para determinados
fines constructivos pueden utilizarse ciertos residuos y materiales deri-
vados del tratamiento de los residuos de construcción y demolición,
siempre que se cumplan las prescripciones técnicas exigidas en la nor-
mativa específica, y se declare el origen de los materiales, tal y como
establece la legislación comunitaria en estas materias.
En este sentido, normas como la Orden 891/2004, de 1 de
marzo, del Ministerio de Fomento, por la que se actualizan determi-
nados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos, esta-